Hello India!!!

Hello India!!!

Wednesday, April 6, 2011

Kuv Hnub Yug


April 7th, 2011

(Here’s my attempt at relearning how to read/write in Hmoob. )

20 xyoo dhau los, vam tib 7 lub 4 hli ntuj xyoo 1991, kuv niam yug kuv nyob rau lub teb chaws Thai. Hnub no kuv sawv ze ze ntawn tav chaws uas kuv niam yug kuv. Nyob sab ntuj tim no tsis zoo li sab ntuj tim U.S.A.

Kuv niam ib txwm hais rau kuv hais tias peb cov nus muag hmoo zoo heev uas peb tau loj hlob rau lub teb chaws Mekas, lub teb chaws ua vam meej tshaj, muaj kev ywg pheej thiab thaj yeeb.

Peb hmoo zoo tshaj uas nom tswv Mekas tseem cia peb kawm ntawv dawb, pab peb kom peb txawj nste li lawn, qhia peb lus English thiab kam peb nyob lawn lus teb chaws.

Kuv niam ua hnub ua hmo pus peb tua rau lub teb chaws Mekas 15 xyoo dhau los. Tabsis tus Niam uas yog kuv niam hnub no tsis yog tus niam thaum i lawn. Kuv pom thiab puab tau hais tias kuv niam yeev hloov lawn ho ntau.

Yog vim li cas kuv yuav sau ntau uas luas txoj kuv niam? Vim rau qhov hais tias yog tsis muaj kuv niam ces twb tsis muaj kuv thiab. Vim muaj kuv niam ua hnub ua hmo, tiv tsha tiv nag coj peb cov me nyuam tuas rau lub teb chaws zoo tshaj hauv lub ntiag teb no.

Hnub no kuv muaj txoj sia nyob vim rau qhov kuv niam txoj kev muaj peem xwm, muaj zog, muaj hu chim thiab muaj kev tsheej. Kuv niam cog kuv rau hauv lub ntiag teb no rau hnub no; hnub no yog hnub uas kuv txoj sia xws li cov nplej pib tawm hauv av tuaj. Tabsino kuv nyuam qhauv pib tuaj kaus xwb. 

No comments:

Post a Comment